Rewitalizacja w Gminie Czempiń

Centrum Kultury w Czempiniu jest Partnerem projektu pn. „Rewitalizacja społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, środowiskowa i techniczna Miasta Czempinia poprzez utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej, zielonej enklawy miasta, ogólnodostępnych stref rekreacji, ciągów komunikacyjnych oraz budowę monitoringu”, który został skupiony wokół tworzenia infrastruktury społecznej i składa się zasadniczo z kilku elementów, które przyczynią się do rewitalizacji obszarów miasta i obejmą następujący teren: dawnej fabryki tlenu przy ul. Nowej, Plac Zielony Rynek, strefy rekreacji ruchowej zlokalizowane na kilku osiedlach oraz w niewielkim stopniu i uzupełniająco, infrastrukturę drogową.

W ramach projektu powstał budynek Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS), obiekt czterokondygnacyjny o powierzchni 1400 m2, w którym znajdują się m.in.: Biblioteka Publiczna z czytelnią, sale na potrzeby Centrum Kultury, Izba Muzealna, sala widowiskowa na 150 osób. W CAS odbywać się będą wydarzenia organizowane przez Gminę Czempiń i jednostki jej podległe m.in. warsztaty terapeutyczne, próby i występy chórów, orkiestry, czy teatru. Podmioty społeczne i stowarzyszenia organizować będą Światowy Dzień Seniora, Światowy Dzień Inwalidy, Dzień Kobiet, zapewniając tym samym podejmowanie inicjatyw o charakterze międzypokoleniowym. Jednocześnie nowopowstała infrastruktura umożliwi częstsze organizowanie i przeprowadzenie badań profilaktycznych. Ponadto, obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami, bowiem wejście do budynku CAS będzie możliwe z poziomu parteru. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w windę, która ułatwi komunikację pionową osobom niepełnosprawnym, osobom starszym i rodzicom z wózkami, tym samym zapewniając wszystkim zainteresowanym dostęp do udziału w przedsięwzięciach społecznych i kulturalnych. Należy również nadmienić, że w CAS zostanła zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która przyczyni się do niższych kosztów zużycia energii elektrycznej, ale także znacznej redukcji emisji CO².

Oprócz budynku głównego Centrum powstały także pawilony znajdujące się we wschodniej części działki o powierzchni 234,30 m2, które przeznaczone są na lokale usługowe oraz biura z przeznaczeniem dla różnych podmiotów, w tym stowarzyszeń i organizacji pozarządowych (NGO). Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia społecznej aktywności mieszkańców, gdyż organizacje pozarządowe, spółdzielnia socjalna, rady osiedli zyskają nowe siedziby i dostęp do sal warsztatowych, dzięki czemu podejmą działania zmierzające do rozszerzenia swojej działalności, a tym samym przyczyniają się do zwiększenia świadomości społecznej i informacji o dostępnych formach pomocy oraz możliwościach członkostwa.

Zagospodarowany został również teren wokół obiektu, na którym znajdują się pergole, szklarnie i przeszklenia oraz zamontowane zostały elementy małej architektury, m.in. ławki i kosze oraz powstanie także duży parking, który będzie mógł być także wykorzystywany na różne wydarzenie artystyczne na powietrzu, w tym kino letnie.

Działania rewitalizacyjne w Czempiniu objęły również budowę i rozbudowę ogólnodostępnych stref rekreacji ruchowej (place zabaw i siłownie zewnętrzne) poprzez montaż elementów infrastruktury m.in. zestawy zabawowe, huśtawki dla rodzica i dziecka, huśtawki dla osoby niepełnosprawnej, urządzenia dla osób niepełnosprawnych, karuzele integracyjne, zjazd linowy (tyrolka), domki zabawowe, karuzele i gry integracyjne, toaletę automatyczną, elementy siłowni zewnętrznej, mała architektura i nasadzenia zieleni. Dodatkowo na obiektach tych, zainstalowano oświetlenie oraz monitoring, który służy bezpieczeństwu na terenie stref aktywności ruchowej, a także przyczynia się do zmniejszenia aktów wandalizmu oraz działa prewencyjne na różnego rodzaju nieprawne działania, co korzystnie wpływa na wizerunek całego miasta.

Place zabaw są miejscami, które umożliwiają dzieciom bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu, tym samym rozwijając sprawność fizyczną jak i umiejętności społeczne. Taki sposób aktywnego spędzania wolnego czasu wpływa na ich zdrowie, a także na zmniejszenie występowania zjawiska wykluczenia społecznego, co ma ogromne znacznie dla prawidłowego rozwoju dzieci, budowaniu relacji i więzi między rówieśnikami. Jednocześnie powstałe strefy aktywności ruchowej umożliwią zrealizowanie projektów miękkich przewidzianych w programie rewitalizacji np. trener osiedlowy, który będzie uczył osoby starsze jak korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznych. Zajęcia te przyczynią się do zaktywizowania i zintegrowania lokalnej społeczności poprzez ciekawą formą spędzania czasu wolnego oraz podejmowania aktywności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ruchowej i prowadzenia zdrowego trybu życia.

W ramach projektu został zrewitalizowany teren tzw. Zielonego Rynku, który stanowi zieloną enklawę miasta. Prace objęły zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę alejek spacerowych, montaż placu zabaw i siłowni zewnętrznej, budowę toalety publicznej i oświetlenia terenu, montaż monitoringu oraz budowę drogi i parkingu, a także wyposażenia w elementy małej architektury: ławek, koszy, stojaków na rowery. Teren ten został wzbogacony o nowe nasadzenia, do których należą takie gatunki jak lipa srebrzysta, klon pospolity, klon polny, dąb czerwony, miłorząb japoński, ambrowiec amerykański, tulipanowiec amerykański, jabłoń ozdobna, kasztanowiec czerwony, magnolia Soulange'a, dąb szypułkowy oraz spora ilość bylin. Obszar Zielonego Rynku jest jedynym publicznym terenem zielonym w mieście, uporządkowana przestrzeń z ławeczkami oraz tężnia solankowa, która jest rozwiązaniem jeszcze mało popularnym na terenie województwa zachęcać będzie osoby starsze do spacerów oraz wypoczynku z dala od zgiełku miasta. Mieszkańcy podczas odpoczynku mogą się spotkać i porozmawiać ze znajomymi, tym samym zacieśniając więzi sąsiedzkie, a także wspomagając zdrowie, gdyż mikroklimat wokół tężni solankowych pomaga w rekonwalescencji po przebytej chorobie COVID-19, a także w schorzeniach górnych dróg oddechowych, zapaleniu zatok, rozedmie płuc, nadciśnieniu tętniczym, alergii, nerwicy wegetatywnej i w przypadku ogólnego przemęczenia.

Kolejnym ważnym zadaniem realizowanego projektu była budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych. W ramach projektu została wymieniona nawierzchnia na ul. Nowej. Przebudowany został jednostronny chodnik na ul. Strumykowej na odcinku od ul. Nowej do ul. Kuczmerowicza. Wybudowany został chodnik w ul. Strumykowej na odcinku od ul. Kuczmerowicza do mostku na Olszynce. Utwardzona została jezdnia na Placu Zielony Rynek od restauracji Kogucik do przedszkola "Karuzela" oraz powstały w tym miejscu także nowe miejsca parkingowe. Utwardzony został również fragment dojazdu od drogi wojewódzkiej do bramy Kościoła pw. Świętych Szymona i Judy. Przebudowy jest także obustronny chodnik w ul. Kościelnej na odcinku od Rynku do Placu Zielony Rynek. Wymiana nawierzchni ulic, poprawiła bezpieczeństwo ruchu ulicznego. A dostosowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Strumykowej i Nowej przyczyniła się do poprawy sytuacji środowiskowej. Ponadto nowa i bezpieczna infrastruktura drogowa zwiększa dostępność komunikacyjną w całym mieście, zarówno do ośrodków gospodarczych i centrów miejskich, instytucji publicznych, a także do terenów o znaczeniu turystycznym i rekreacyjnym.

Głównym celem projektu jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, a także zwiększenie dostępności usług społecznych i aktywizacja mieszkańców na terenie miasta Czempinia, a także stworzenie przyjaznej, atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej. Cele te zostaną osiągnięte poprzez cele pośrednie, którymi są: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i aktywizacja społeczna mieszkańców aktywizację mieszkańców: poprzez zwiększenie dostępności do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych oraz usług społecznych i podniesienie wiary w podejmowane przez mieszkańców działania; tworzenie warunków dla inicjatyw społecznych oraz powstania i rozwoju lokalnych społeczności, w tym wzmocnienie więzi sąsiedzkich i kapitału społecznego; przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym osób i rodzin dysfunkcyjnych i problemom opiekuńczo-wychowawczym; aktywizację i integrację społeczną osób oraz rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie, w tym dzięki stworzeniu warunków do prawidłowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci; rozwój przedsiębiorczości i działanie na rzecz ograniczenia bezrobocia oraz ubóstwa; tworzenie warunków do rozwoju i wzrostu przedsiębiorczości, w tym dzięki potencjałowi turystycznemu; promowanie obiektów i terenów atrakcyjnych inwestycyjnie; wspieranie podmiotów ekonomii społecznej; przestrzeń publiczna przyjazna mieszkańcom i środowisku; stworzenie infrastruktury technicznej i społecznej oraz infrastruktury komunikacyjnej przyjaznej mieszkańcom oraz przyjaznej środowisku poprzez ograniczenie emisji CO2; poprawa przestrzeni publicznej poprzez działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej, rekreacyjnej i wypoczynkowej miasta, a tym samym ograniczenie zaniku funkcji centrotwóczych i miejskich oraz wyhamowanie zjawiska suburbanizacji; zwiększenie estetyki miasta i bezpieczeństwa mieszkańców. oraz ograniczenie problemów przestrzenno – funkcjonalnych; przystosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnością.

Efektem projektu są zrewitalizowane tereny zielone oraz aktywne strefy rekreacji, które pełnią funkcję rekreacyjną, wypoczynkową, estetyczną i służą mieszkańcom do wypoczynku, uprawiania sportów i do spędzania wolnego czasu w dowolny sposób. Uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej podniesie jakość życia mieszkańców, a także stworzy podstawy do integracji i aktywizacji lokalnych społeczności, integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. Stworzona zostanie przestrzeń do działań społecznych, kulturalnych, artystycznych oraz rekreacyjno-wypoczynkowych. Zrewitalizowane tereny staną się żywym i estetycznym obszarem. Obszar poprzemysłowy „Tlenowni”, ulice, chodniki zyskają nowe oblicze i funkcje. Obszar objęty projektem po przeprowadzeniu procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki będzie przyjaznym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem zamieszkania, pracy jak również wypoczynku.

Kolejnym efektem zrealizowanego projektu będzie również bogata i zróżnicowana oferta kulturalna i rozrywkowa, która przyciągnie osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i hotelarskich lub zachęci do założenia takiej działalności oraz przyciągnie również turystów, co dodatkowo zachęci inwestorów do podjęcia działalności gospodarczej. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej będzie skorelowany z pojawieniem się ciekawych ofert pracy, co przyczyni się, że młode, wykształcone osoby chętnie będą podejmować zatrudnienie w swoim rodzinnym mieście.

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- ponad 2 ha;

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich- ponad 12,5 tys. m. kw.;

Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich- ponad 1,7 tys. m. kw;

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach- 5 szt.;

Długość wybudowanych dróg gminnych – 0,13 km;

Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,179 km;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami- 5 szt.;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 etaty.

Całkowita wartość projektu: 16 609 897,98 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 13 743 964,40 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: 30.09.2021 r.